Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Vedtekter til utskrift
Beredskapsplan

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

§1 ORGANISASJON

Kolnes Skolekorps og drill stiftet 10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), med tilhørighet i NMF Rogaland.


Organisering av korpset
Korpset har følgende bestemmelser:

-       Musikanter i skolekorpset kan også være medlem i amatørkorps.

-       Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i Kolnes skolekorps og drill.

 1. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:

-       En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.

-       Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år.

-       Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

-       Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

b.    Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret.

 

 

§2 FORMÅL

Musikkorpset Kolnes Skolekorps og drill skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter for musikanter og gi opplæring i drill og formasjoner for drillen, samt skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. I tillegg skal korps og drill være med å oppdra til samarbeide og disiplin, og innarbeide naturlig innstilling til opptreden i forsamlinger.§3 MEDLEMSSKAP


3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

3.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
  innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. Styret kan vedta eventuelt depositum. Vedtak må legges som vedlegg til vedtektene og angi fra-dato.
 4. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre
  musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. oktober og 1. mars hvert år/halvår.

c.     Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

d.    Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

e.    Kontingent kan kun fastsettes og endres på årsmøtet.

f.     Søskenrabatt: Det gis 20 % rabatt til barn nr 2, 30 % rabatt til barn nr 3 osv. Rabatten gis til det yngste barnet. Søskenrabatt gis uavhengig om søsken er i korps eller drill.

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5  Suspensjon og eksklusjon

a.     Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

b.    Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c.     I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d.    Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

 


§4 ÅRSMØTET


4.1 Status

Årsmøtet er (musikkorpsets) høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
  Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3  Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, foresatte, samt eventuelle gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

-       Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.

-       For medlemmer over 12 år kan også foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett i stedet for medlem.

-       Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

 1. Følgende har tale - og forslagsrett:

-       Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

 1. Følgende har talerett:

-       Representanter fra NMF

-       Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

 1. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering

1.    Åpning

2.    Presentasjon av fremmøtte.

3.    Godkjenning av innkalling

4.    Godkjenning av dagsorden/saksliste

5.    Valg av møteledelse

6.    Valg av referenter

7.    Valg av protokollunderskrivere

 1. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 2. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
 3. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
 4. Valg:
  1. Leder for ett år
  2. Styremedlemmer på valg for to år og varamedlem for ett år.
  3. 2 revisorer for ett år.
  4. Valgkomité, jf. § 6.2.

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.


§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering


Korpset har ett hovedstyre og to understyrer, ett for korps og ett for drill.

Hovedstyret består av leder og minimum fire styremedlemmer, samt et varamedlem.

Hovedstyret er sammensatt av representanter fra understyrene, tre fra korps og tre fra drill.

Leder skal velges for ett år, og skal være fra understyrene i korps og drill annethvert år. Varamedlem velges også for ett år, mens øvrige medlemmer velges for to år.

Hvert understyre består av minimum fire medlemmer inkludert leder. Følgende roller skal minimum dekkes: Leder, sekretær og kasserer.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem signerer for korpset.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et
  styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
 3. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og
  varamedlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

5.6 Øvrige oppgaver

 • Skaffe til veie de nødvendige midler til korpsets og drillens drift.
 • Ved ansettelser av dirigent og instruktør etter pkt. 5.5, benyttes NMFs veiledning, arbeidsavtale og arbeidsbeskrivelse.
 • Holde oversikt over korpsets eiendeler, samt holde dette tilstrekkelig forsikret.
 • Samarbeide med skole og foreninger i bygda.
 • Arbeide for å fremme trivsel og aktivitet for medlemmene.

5.7 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.


§6 KOMITEER

6.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen
Valgkomitéen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 5.1.
Valgkomité skal bestå av minimum 2 medlemmer.

§7 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.


§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a.     Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.

b.    I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende
konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av
NMF Rogaland. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

c.     Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal
overføres til NMF Rogaland dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 10 år.

d.    Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
 


§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 28. februar 2012.