Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


VEDTEKTER FOR HEST VELFORENING,
KARMØY KOMMUNE
1. FORMÅL
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i distriktet og virke for
stedets forskjønnelse og trivsel. Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan
tjene disse formål.
Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av
felles interesse. Foreningen er medlem av Norges Velforbund. Foreningen er partipolitisk
nøytral.
Foreningen er selveigende, dvs at ingen i kraft av eierposisjon kan disponerer over dens
formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld mv.
2. MEDLEMSKAP
Enhver som bor eller har eiendom innen foreningens område og som betaler den fastsatte
kontingent er medlem. Det geografiske virkeområdet er alle som bor i Hestfaret,
Torvmyrvegen, Holevegen, Bjørkevegen, Portabakken, og Skrevegen fra Portabakken til
Eikebakken.
Medlemmer som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for stedet og
velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret.
3. KONTINGENT
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales forskuddsvis til kassereren.
Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes
etter forutgående varsel fra styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før
skyldig kontingent er betalt.
4. FORENINGENS LEDELSE
Styret
Foreningen ledes av et styre som består av seks medlemmer; leder, nestleder, sekretær,
kasserer og to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av
styremedlemmene, deriblant lederen eller nestlederen er til stede. Lederen eller i hans
fravær nestlederen, leder styres møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Alle saker og all korrespondanse skal
legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett
over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til
gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger av kassen skal være anvist av
foreningens formann. Regnskapsåret går fra 1/1-31/12.
Velforeningens formann har signaturrett til å opptre på vegne av enheten i alle
anliggender.
Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8
dager forut.
Årsmøtet
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av
mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers
varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
- årsmelding
- regnskap
- innkomne forslag
- valg i henhold til §5
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig til styret innen 1.
Februar. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte som er
stemmeberettigede. Det velges dirigent til å lede årsmøtet. Årsmøtets beslutninger
protokolleres og sendes samtlige medlemmer.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst ¼ av
medlemmene kommer med skriftlig krav.
5. VALG
Årsmøtet skal velge:
- leder
- fem styremedlemmer; nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer
- en revisor
- utsending(er) til fellesutvalget for velforeningen i Karmøy Kommune
- eventuelle komiteer
Lederen velges for ett år av gangen, styremedlemmene for to år. Ved første valg velges to
styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Revisor velges for ett år.
Samtlige kan gjenvelges. Et medlem kan frasi seg valg i like lang tid som han/hun har
fungert i styret.
6. OPPLØSNING AV FORENINGEN
Beslutning om foreningens oppløsning kan bare skje når minst ¾ av samtlige medlemmer
i foreningen skriftlig har godkjent det.
Har foreningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere.