Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


E-post til Karmøy kommune 11.09.2009:

Hei!
Styret i Hest Velforening har følgende spørsmål til Karmøy kommune:

Er det mulig å få omgjort Skreveien til forkjørsvei, og hvem må vi kontakte for slikt spørsmål? Slik veien fremstår i dag virker den naturlig som forkjørsvei, og svært mange kjører deretter ved å ikke ta hensyn til vikeplikt for alle tilstøtende veier fra høyre. Dette fører til mange trafikkfarlige situasjoner.

Vi har tidligere forhørt oss med dere om mulighetene for fartsdumper i innkjørsel til Hest-feltet, da svært mange ikke overholder fartsgrense eller tar hensyn til barna. Vi fikk da tilbakemelding om at dette ikke var mulig pga av at bakken var for bratt, og derfor at det ville være uheldig på vinterføre. Vi ber derfor om å få tilbakemelding om det er mulig å få malte ”riller” isteden, slike som påføres i fartsreduksjonsfelter. Disse vil ikke påvirke fremkommelighet på vinterføre, men vil påminne kjørende om fartsnivå.

I 180-graders sving i oppkjørselen til Hest-feltet er det konstant vanntilsig, pga av manglende grøfting og drenering fra kommunen sin side. På vinterstid fører dette til mange trafikkfarlige situasjoner, senest i forrige vinter flere utforkjørsler, der den ene kunne fått alvorlig utfall. Det kan også nevnes at det i reguleringsplan er oppført gang-/sykkelsti eller fortau som kommunen er ansvarlig for, men ikke har utført. Dette vil si at alle gående må gå i veibanen i denne svingen. Vi er svært bekymret for denne situasjonen, og ber om at det ikke må skje en alvorlig ulykke før dere utfører deres ansvar. Vi ble lovet i fjor av kommunens representant som var på synfaring at dette skulle utføres, men at det ikke var midler i fjor. Vi vil be om å få vite når dette planlegges utført.

Vi er svært misfornøyd med prioriteringen av brøyting og utførelse av denne forrige vinter. Vi vet at Karmøy kommune prioriterer gang- og sykkelstier, men vi mener at dette ikke er forsvarlig i alle tilfeller. Vi opplevde at disse ble prioritert brøytet også etter skoletid, slik at det forårsaket kaos og kollisjoner på Hest-feltet. Andre felt med flatere topografi ble også prioritert. Hest-feltet er bratt og tettbygd, og vi ber om at nye vurderinger blir gjort for neste sesong.

Kommunen sin eiendom ved innkjørselen til Hest-feltet er dekket av trær og kratt. Dette tar sikt i utkjørsel, og er estetisk lite pent for omliggende miljø. Hest Velforening vil ta på seg fjerning av dette, men ber kommunen om bidrag til å få kjørt bort avfall, evt at kommunen påtar seg dette.

Hvem har ansvar for fjerning av ødelagte lekestativer/komponenter i disse, samt erstatte med tilsvarende? Den eneste baby-føysen på feltet er ødelagt, og dermed er det ingen lekeapparater for de aller minste.

På vegne av Hest Velforening

Åse WaageSvar fra kommunen