Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


VEDTEKTER FOR KOLNES GRENDAUTVALG

 

 

§1. NAVN

Foreningens navn er Kolnes Grendautvalg.

 

 

§2. STED

Kolnes Grendautvalgs virksomhet er i Karmøy kommune

 

 

§3. FORMÅL

Kolnes Grendautvalgs virksomhet er å fungere som et bindeledd mellom de forskjellige lag og foreninger, samt til og fra instanser i Karmøy kommune. Kolnes Grendautvalg skal være en bidragsyter til utvikling av Kolnesbygda gjennom informasjonsarbeid, delta i aktuelle saker som omhandler vårt nærmiljø, skole, vei- og trafikkforhold, kultur eller utbygging.

Kolnes Grendautvalg vil få tilsendt alle reguleringsplaner til gjennomsyn, høring og uttalelser.

 

 

§4. FORENINGENS STYRE

Foreningens styre skal bestå av 5-7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, som velges fra et bredt utvalg av foreninger, lag eller enkeltpersoner i bygda. Styrets medlemmer skal være innbyggere bosatt i Kolnes skolekrets.

Dersom grendautvalget disponerer midler skal det føres regnskap og velges uavhengig revisor.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede.

 

 

§5. MEDLEMMER

Alle innbyggere i Kolnes skolekrets er medlemmer i Kolnes Grendautvalg.

 

 

§6. ÅRSMØTE

Årsmøtet er Kolnes Grendautvalgs øverste myndighet og avholdes årlig. Innkalling med dagsorden bekjentgjøres skriftlig gjennom utsendelse til bygdas foreninger, lag og enkeltpersoner som er registrert hos Kolnes Grendautvalg, med minimum to ukers varsel.

Årsmøtet skal behandle og fatte vedtak om følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning
4. Andre innkomne saker.
5. Styrets forslag til regnskap.

6. Styrets forslag til budsjett.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
8. Valg av styreleder.
9. Valg av styremedlemmer.
10. Eventuelt

Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styreleder velges for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen, men maksimalt halvparten av styremedlemmene kan byttes ut på ett årsmøte. Det velges to varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Forslag som medlemmene ønsker tatt opp skal sendes skriftlig til styret senest 10 dager før årsmøtet.

Avgjørelser på årsmøtet treffes ved alminnelig flertall.

 

Ekstraordinært årsmøte
Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 10 dagers varsel, innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de det er innkalt for.

 

 

§7. VEDTEKTSENDRING
Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves alminnelig flertall på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

 

 

§8. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av foretaket må framsettes minst tre måneder før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av foretaket krever alminnelig flertallsvedtak, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på ekstraordinært årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn 2/3 av medlemmene til stede, med alminnelig flertallsvedtak. Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter deles foretakets eventuelle nettoformue på lag og foreninger i Kolnes skolekrets etter gjennomsnittlig fordelingsandel som er brukt av Kolnes Grendautvalg.

 

 

§9. ØVRIGE VEDTEKTSBESTEMMELSER

Foreningen er selveiende.

Styreformann og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett for Kolnes Grendautvalg.

 

 

§10. IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene ble vedtatt 16.01.2008 og trådte i kraft fra samme dato.

 

Dato/sted:                                                                   Dato/Sted:

 

 

____________________________                          ____________________________

Styreleder Kolnes Grendautvalg                                  Styremedlem Kolnes Grendautvalg

 

 

Dato/sted:                                                                   Dato/Sted:

 

 

____________________________                          ____________________________

Medlem Kolnes Grendautvalg                         Medlem Kolnes Grendautvalg