Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 29.1.2013

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent
og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning
4. Andre innkomne saker.
5. Styrets forslag til regnskap.
6. Styrets forslag til budsjett.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
8. Valg av styreleder.
9. Valg av styremedlemmer.
10. Eventuelt

Protokoll 

 

1. Innkalling godkjent. Dagsorden godkjent

 

2. Grethe Smistad valgt til ordstyrer. Elin Salvesen valgt til referent

Lars Melkevik og Idar Morten Skarstein valgt til å signere protokollen

 

3. Årsberetningen lest opp og godkjent.

 

4. Regnskap. Kasserer gjennomgikk regnskap. Regnskap godkjent.

Innspill: Synliggjøre at noen av de oppsparte midlene er avsatt til tursti, og ikke frie midler.

 

5. Budsjett. Gjennomgått av kasserer, og godkjent.

 

6. Arbeidsplan for 2013 gjennomgått og godkjent

 

7. Valg: Grete Smistad gjenvalgt som leder for ett år. Elin Salvesen, Lars Melkevik og Idar Morten Skarstein gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Eli Rovik og Jan Steffensen gjenvalgt som varamedlem for to år. Jorunn Risanger gjenvalgt som revisor for ett år.

 

8. Evt. Ingen innkommende saker

Arbeidsplan for KGU 2013

1.    Avholde 6-8 ordinære møter i Kolnes Grendautvalg, i tillegg til kommunikasjon pr mail og telefon.

2.    Delta på folkemøte 19.mars 2013 i regi Karmøy Kommune

3.    Trafikksikkerhet – fokus på dette i utbyggingssaker og eksisterende veinett.

4.    Turstier

5.    Nettsidene – kolnesnett.no vedlikeholdes og utvikles etter behov

6.    Oppfølging av kommunale saker som angår Kolnes og nærområdene våre.

7.    Støtte økonomisk diverse lokale aktiviteter og tiltak etter tildeling av midler fra Kommunen