Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Kolnes Grendautvalg, årsmøte 2. februar 2011 kl 20:00

 

Årsmøteprotokoll

 

 1. Godkjenning av innkalling.
  • Innkallingen enstemmig godkjent

 2. Opptelling av stemmeføre medlemmer, valg av referent og to til å signere protokollen.
  • 12 stemmeberettigede til stede
  • Elin Salvesen ble valgt til referent
  • Jan Steffensen og Grete Smistad ble valgt til å signere protokollen.

 3. Årsmelding
  • Årsmeldingen ble lest opp og godkjent

 4. Regnskap 2010 og budsjett 2011
  • Regnskap og budsjett gjennomgått
  • Regnskap for 2010 enstemmig godkjent.
  • Budsjett for 2011 enstemmig vedtatt

 

 1. Arbeidsplan 2011
 1. Avholde 6 – 8 ordinære møter i Kolnes Grendautvalg
 2. Delta i det videre arbeid med Kommunedelplanen for Kolnes.
 3. Delta i samarbeidsutvalget
 4. Trafikksikkerhet
 5. Turstier
 6. Nettsidene
 7. Oppfølging og støtte til nærmiljøsaker
 8. Støtte til lokale aktiviteter og tiltak
  • Forslag til arbeidsliste gjennomgått
  • Forslag til tillegg og endringer: Skoleutbygging, stimulere til oppretting og vekking av velforeninger.
  • Arbeidsplan vedtatt uten endringer

 

 1. Valg
  • På valg: Elin Salvesen og Grete Smistad, vara Jan Steffensen. Alle stiller til gjenvalg. Alle enstemmig valgt.
  • Benkeforslag: Lars Melkevik. Enstemmig valgt inn som sjette medlem i styret.
  • Styre 2011: Grete Smistad (leder), Idar Skarstein, Elin Salvesen, Odd Petter Haugen, Anita Pedersen, Lars Melkevik. Vara: Jan Steffensen

 

 1. Innkomne saker til årsmøtet. Ingen saker registert inn.