Siste nytt:

24. mars 2015
Årsmøte i Kolnes IL 2015

18. februar 2014
Årsmøte i Kolnes Grendautvalg 2014

8. april 2013
Engasjement og gode innspill


Aktiviteter:


Årsmøte i Kolnes grendautvalg

Velkommen til årsmøte i Kolnes grendautvalg (KGU), tirsdag 29. januar kl 2030 på Kolnes Grendahus. Alle innbyggere på Kolnes har stemmerett på årsmøtet. Les mer om KGU her på Kolnesnett.

Visste du at Kolnes har et eget nærmiljøutvalg?

Kolnes grendautvalg har et styre med seks medlemmer, som velges på årsmøte i januar. Alle over 18 år på Kolnes kan stille på valg til styret, og har stemmerett på årsmøtet. 

Kolnes Grendautvalg jobber for at Kolnes skal være et godt sted å bo for alle. Vi ønsker å være pådriver for utvikling av skole, kultur, miljø, idrett og friluftsliv, og en premissleverandør når det gjelder utvikling av boligområder, infrastruktur og næring i bygda. Vi har kommet med innspill i en rekke saker, og blitt hørt. 

Utbygging

KGU har i flere år vært aktivt med på å finne gode løsninger i den nye kommunedelplanen for Kolnes, gjennom samarbeid, innspill, møter og høringer. Bygda kommer til å vokse mye i løpet av de neste 10-15 årene, og da er det viktig å være i forkant. Fokus for oss har vært infrastruktur, trafikksikkerhet, turstier/naturområder, skole og rekkefølgekrav. Nå er planen i vedtatt, og det virkelig viktige arbeidet begynner.

Trafikk

I fjor jobbet vi blant annet for å få ny Eikeveg inn i Haugalandspakken 2, og dette arbeidet fortsetter i 2013. Vi har vært pådrivere for å få til en trafikkløsning i Skrekrysset, og vi fikk i 2012 gjennomslag for at både Skrevegen sør og Eikevegen skal ha skoleskyss for elever helt opp til 7. klasse. 

Skilting til Kolnes

Mange har lurt på hvorfor det ikke er skiltet til Kolnes (bare til Røyksund). KGU også. I 2011 søkte vi vegvesenet om å få vegskilting til Kolnes. Etter lang saksbehandling har vi nå fått lovnad om at det kommer tre skilt (ett på hver kant). Disse blir satt opp i forbindelse med skilting av T-forbindelsen.

Støtte til lag og foreninger

KGU får tildelt midler til utvikling og miljøarbeid (Hold Karmøy ren) fra Karmøy Kommune. Disse pengene kan alle lag og foreninger søke om å få en del av, dersom de har konkrete prosjekter, eller tiltak. Vi har de siste årene blant annet delt ut til ulike velforeninger, Kolnes skolekorps og drill, småbarnstreff, prosjekter på Kolnes skole og barne- og ungdomsteateret.

Vi er opptatt av å oppmuntre og støtte lag, foreninger, tiltak og arrangementer av alle slag. Uten disse ville ikke Kolnes vært den levende bygda som den er. 

Nettsider

Det er KGU som driver kolnesnett.no. Tanken er å samle informasjon og aktiviteter på ett sted, slik at det blir enkelt å orientere seg både for nye og gamle Kolnesbuer. Alle kan komme med innspill, bilder, nyheter og informasjon til nettsidene. Send mail til post@kolnesnett.no.

Vedtekter
Søknader
Hvem er vi?